Privacy Policy

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Teatr Animacji w Poznaniu informuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Animacji w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 14 61-713 Poznań. Skontaktować można się z nami za pomocą numeru telefonu 61 853 72 20 oraz adresu e-mail sekretariat@teatranimacji.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e mail: cezary.sadowski@rodo.pl.

Dane osobowe pozyskujemy poprzez nadesłane CV, formularze, sprzedaż biletów oraz przez portal Facebook. Celem ich pozyskiwania i przetwarzania jest obsługa widza, rekrutacja i zatrudnienie do naszego teatru, oraz współpraca z firmami z którymi prowadzimy relacje biznesową. Nasz teatr działa zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy i innymi obowiązującymi aktami prawnymi. Posiadany dane osobowe pracowników, osób rekrutujących oraz dane pozyskiwane od teatrów z którymi współpracujemy. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane z monitoringu wizyjnego (bez rejestrowania dźwięku) w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych są organy państwowe i instytucje publiczne, firmy świadczące usługi wsparcia IT (Technologie Informacyjne), firmy świadczącym usługi w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy, zakupu biletu i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi.

Pozyskiwane dane będą przechowywane u nas przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych, a po wygaśnięciu ich, zostaną usunięte. Każda osoba podająca do naszego teatru swoje dane osobowe ma prawo żądać od nas wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby to w każdej chwili ma prawo również tę zgodę wycofać tak łatwo, jak została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń z naszej strony, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasz teatr nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej, kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Aby Państwa dane osobowe były zabezpieczone stosujemy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Pracownicy działają w ramach udzielonych upoważnień oraz przechodzą szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Państwa Dane osobowe nie są wysyłane poza obszar EOG, z wyjątkiem pracowników, którzy są delegowani na spektakle do teatrów znajdujących się poza obszarem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Informujemy również, iż jesteśmy współadministartorem naszego fanpage’a na portalu internetowych facebook.com. Przy pomocy udostępnionych nam filtrów definiujemy kryteria kategorii osób, a dane te Facebook wykorzystuje w swoich działaniach marketingowych, którym celem jest nakłonienie użytkowników Facebooka do odwiedzenia naszego profilu. Statystyki dotyczące odwiedzin otrzymujemy w postaci zanonimizowanej a do ich opracowania Facebook wykorzystuje ciasteczka instalowane na urządzeniach osób odwiedzających portal. Pragniemy poinformować, iż przetwarzane są także ciasteczka osób odwiedzających nasz fanpage’a które nie są użytkownikami Facebooka. Informacje na temat możliwości skorzystania z przysługujących Państwu praw znajdują się w sekcji pomocy portalu Facebook – prywatność.