Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Teatr Animacji w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://teatranimacji.pl/.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Nazwa podmiotu zewnętrznego

Kinaole Sp. z o. o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Marzec-Hubka, promocja@teatranimacji.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48660066991. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teatr Animacji w Poznaniu znajduje się w przestrzeniach Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Wejście główne znajduje się od ulicy Święty Marcin 80/82. Do siedziby Teatru w zależności od celu wizyty można dojść dwoma wejściami: Wejście A – znajduje się od strony ulicy Święty Marcin. Prowadzi schodami do nowej części Zamku. Za szklanymi, przesuwnymi drzwiami znajdują się kasa oraz punkt informacyjny. Za kasą na półpiętrze znajdują się dwie platformy dla osób poruszających się na wózkach oraz szklana winda, prowadząca na wyższe piętra Zamku. Dalej po prawej stronie znajduje się wejście do Teatru Animacji na wszystkie sceny, otwarte tylko przed i podczas granych spektakli. Wejście C – znajduje się od strony Ogrodu Zamkowego i Teatru Animacji. Po schodach możemy się dostać do administracji Teatru Animacji oraz Galerii Lalek czynnej codziennie w godzinach 10.00-18.00. Przy wejściu na półpiętro znajduje się Recepcja Teatru czynna codziennie w godzinach 8.00-20.00. SCHODY: Schody zewnętrzne – schody prowadzące do głównych wejść Centrum Kultury ZAMEK nie posiadają wysuniętych nosków stopni. Przy Wejściu A zastosowano poręcz pośrednią, która została wysunięta poza długość biegu schodów, a także spocznik. Schody przy Wejściu C posiadają poręcze, a także spocznik, gdzie następuje zmiana kierunku biegu schodów, ale nie jest to wejście przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Schody wewnętrzne – schody wewnątrz budynku są wyposażone w balustrady oraz poręcze z obu stron. W budynku CK Zamek znajdują się zarówno poręcze okrągłe, jak i kwadratowe. Wszystkie sceny i foyer Teatru Animacji znajdują się na jednym poziomie i nie ma tu barier architektonicznych. Dojście na każdą Scenę jest szerokie i swobodne. Widownie wszystkich scen umożliwiają miejsce dla wózków inwalidzkich.

Informacje dodatkowe

Do budynku Teatru Animacji w Poznaniu można wejść z psem przewodnikiem. W siedzibie Teatru Animacji w Poznaniu nie ma dostępnej funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Spektakle tłumaczone na język migowy i audiodeskrypcję są organizowane nieregularnie. Przed okresem pandemii w roku 2019 było to co około dwa miesiące.